Erasmusatheneum Deinze houdt open klassenraden

Concrete realisatie 

Als leerling heb je recht op informatie en een mening over het eigen leren. We willen de leerling en hun ouder(s)/opvoeders de mogelijkheid geven om deel te nemen aan dit proces omdat we dit zien als een gedeelde verantwoordelijkheid. We geloven dat deze manier van werken en elkaar respecteren, in functie van de jongere, het meest efficiënt is en doelgericht werkt.

Context van de school

De school kent twee campussen, waarin zowel ASO, als TSO en BSO (harde en zachte sector) vertegenwoordigd zijn.  De school heeft zo’n 500 leerlingen. Onze missie stelt dat we een warm nest willen zijn, waarin we samen met elke leerling, binnen een gelijkwaardig partnerschap, actief samen leren en samen leven.

Geschiedenis en verloop

Enkele jaren geleden werd opgemerkt dat de rapportcommentaren de leerlingen nauwelijks aanzetten tot ander gedrag. Leerlingen keken te vaak enkel naar hun punten. We gingen op zoek naar verantwoordelijkheid en inspraak bij de leerlingen rond hun eigen klassenraad. Het idee erachter konden leraren wel volgen, hoewel er wel weerstand was omtrent het doorbreken van een vertrouwd en veilig systeem zoals een klassenraad.  We beloofden leraren het uit te proberen, bij te sturen waar nodig en het systeem overboord te gooien, mocht het helemaal niet werken.

De eerste open klassenraad bleek organisatorisch nog niet op punt te staan, maar inhoudelijk was iedereen voorstander. Een jaar later werd gestart met het uitnodigen van ouders. Het idee om ouders ook uit te nodigen kwam vanuit de leraren. Ze vonden het belangrijk om transparant te kunnen communiceren naar ouders. Sindsdien worden ouders ook uitgenodigd als observator.

Dit schooljaar (2018-2019) hebben we gezocht naar een schoolbrede aanpak. De open klassenraad is nu verplicht voor de leerlingen van de eerste graad. Ook de ouder(s)/opvoeder worden hierop uitgenodigd. Voor de tweede en de derde graad (alle onderwijsvormen) is de open klassenraad vrijblijvend. De leerlingen en hun ouder(s)/opvoeder kunnen vrijblijvend inschrijven na de schooluren (vanaf 16u30).

Verloop:

De leerling komt binnen en neemt plaats tussen de leerkrachten. Terwijl de leraren en directie vertellen,  mag de leerling noteren. De leraren en directie spreken over de leerling in derde persoon, een rechtstreekse aanspreking is vaak (te) confronterend. De directie vertaalt dan naar de leerling wat de leraren hebben gezegd. Als alle leraren zijn uitgesproken krijgt de leerling het woord om zijn/haar mening te geven of vragen te stellen. De klassenraad wordt met de leerlingen voorbereid tijdens de klasgroepraad, samen met de leerkracht PAV of Nederlands. Voor de ouders is er een stoel voorzien buiten de cirkel van leerkrachten en leerling (om hun rol als observator te benadrukken).

Evaluatie

Via informele gesprekken werden de ouders bevraagd, die positief zijn over het systeem. We plannen later dit schooljaar een bevraging via enquête.

Met leraren is er jaarlijks een evaluatie met positieve punten en verbeterpunten. Leraren merken dat de voorgestelde remediëring meer wordt opgevolgd én dat de open klassenraad hun klasmanagement ten goede komt.

Leerlingen werden verschillende keren bevraagd via reflectiedocumenten en een enquête. In het reflectiedocument wordt bekeken of de leerlingen de boodschap goed hebben begrepen. In een enquêtering wordt voornamelijk bevraagd naar het gevoel, hoe leerlingen de klassenraad beleven.

Daarnaast merken we op dat het aantal aangevochten attesteringen daalt. Leerlingen worden niet toegelaten op een delibererende klassenraad. Maar het toegekende attest is - door de transparante communicatie doorheen het jaar - vaak geen verrassing meer.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

  • Laat het organisatorische luik je niet ontmoedigen. Het vraagt heel wat van een school maar de effecten zijn zo waardevol dat de organisatorische puzzel de moeite waard is.
  • Er wordt gemiddeld 7 minuten uitgerekend per leerling. Deze tijdsindicatie kan enkel mits een goeie, schriftelijke voorbereiding door het lerarenteam. Het is ook niet nodig dat elk werkpunt of elk positief punt verschillende keren wordt herhaald.
  • Laat de leerlingen samen met de leerkracht op voorhand richtvragen opstellen. Leer hen hoe ze op een constructieve, respectvolle en beleefde manier hun mening kunnen geven
  • Tijdens de open klassenraad wordt bij ons het verslag rechtstreeks gemaakt op het rapport bij de “klassenraadcommentaar”.
  • Hou een logboek bij van ervaringen die goed zijn gelopen en moeilijke situaties. Het helpt om de klassenraden inhoudelijk naar een hoger level te krijgen.

Contactgegevens

Daphné Roman (leerbegeleider GO! Erasmusatheneum Deinze) – VH.LB@erasmusatheneum.be

Susan De Coninck (directeur GO! Erasmusatheneum Deinze) – VH.directie@erasmusatheneum.be

Michael Van Coppenolle (adjunct-directeur GO! Erasmusatheneum Deinze) – adjunct@erasmusatheneum.be