MPI De Mast, Kasterlee zet maximaal in op overleg en communicatie

School

MPI De Mast is een basisschool voor buitengewoon onderwijs waar kinderen van 2,5 tot 13 jaar terecht kunnen binnen de types 1, 2, 3, 4, 7 en 8, in de toekomst hoogstwaarschijnlijk ook type 9. 

Daarnaast is de school gespecialiseerd in de opvang van kinderen met een autismespectrumstoornis (doorgedreven autiwerking) en kinderen met een fysieke handicap met een (rand)normale begaafdheid.

Er zijn erg weinig schoolpoortcontacten met de ouders, de meeste kinderen komen met de bus.

 

Opstart ouderwerking

Schooljaar ’13-’14. Bij MPI De Mast bundelden ouder Danielle Meeus, waarnemend directeur Lieve Van den Eynde en beleidscoördinator Koen Vanroye de krachten en gingen samen nadenken over hoe ze aan ouderbetrokkenheid konden werken binnen de school.

Danielle heeft deeltijds ouderschapsverlof opgenomen en kan en wil een deel van die tijd  investeren om mee de ouderbetrokkenheid vorm te geven.

 

Uitgangspunt: wie doet mee, in welke vorm?

Ouderbetrokkenheid op school was er wel al, in die mate dat ouders bijvoorbeeld wel naar het schoolfeest kwamen, toch wil de school de betrokkenheid graag uitbreiden en inbedden op een structurele manier. Daarom gingen ze samen nadenken over hoe dat er uit moest zien. Ze ontwikkelden een visie en stelden een handelingsplan op.

Als aandachtspunt beslisten ze zichzelf voor ogen te houden dat de uitwerking stapsgewijs, procesmatig en steeds haalbaar moet blijven. Eerst willen ze een duidelijke richting bepalen en dit jaar als een test- en probeerperiode beschouwen. De doelen moeten realistisch blijven en de organisatie een haalbare kaart voor alle betrokkenen.

 

De hele school meenemen in het plan was meteen het doel: één oudervereniging voor en door alle vestigingen.

Ten eerste wilden ze van in het begin sterk staan en inzetten op de kracht van de persoonlijke aanpak, hiervoor werden ouders aangesproken en betrokken uit de verschillende vestigingen zodat overal een contactpersoon aanwezig is voor de ouders.

 

Ten tweede wilden ze de oudervereniging mee laten groeien van onderuit, ze wilden dus weten wat er leefde onder de ouders. Daarvoor peilden ze naar de interesses van de ouders, met een vind-ik-leuk-lijst, op dit laagdrempelig formulier konden ouders aanvinken welke activiteit zij leuk zouden vinden of waarmee zij graag willen helpen en zelf ook nog ideeën inbrengen. Deze lijst werd uitgedeeld aan de ouders tijdens de info-avond aan het begin van het schooljaar. Er werd aan hen gevraagd om hem ter plaatse in te vullen, zo werd een zekere respons gegarandeerd. Ouders kregen op papier ook meteen een korte voorstelling mee van de ouders die meewerkten aan de opstart van de ouderwerking en die aanspreekpunt zijn per vestiging. Tijdens die info-avond werden ouders ook meteen geïnformeerd over de voorlopige plannen rond de ouderwerking. Dit moment werd ook gebruikt om ouders persoonlijk aan te spreken en ouders konden ook meteen terecht voor vragen.

De ouderwerking krijgt binnenkort een eigen e-mailadres waarnaar de ouders kunnen mailen.

 

Communicatie: iedereen betrekken

Als extra troef in de communicatie, willen de organisatoren de busbegeleiders inzetten.

De intiatiefnemende ouder,Danielle, ging naar de vergadering om meer uitleg te geven. De resultaten van de bevraging worden ook teruggekoppeld naar de busbegeleiders. Die wezen  ook op het belang van een goede communicatiedoorstroom: de busbegeleiding moet goed geïnformeerd worden over wat er wanneer te doen is op school.

 

Stand van zaken

Op dit moment (2015) is de bevraging van de ouders geanalyseerd. Heel wat ouders blijken zich in te willen zetten tijdens klassieke activiteiten zoals een eetavond. Ook voor gespreksavonden was heel wat interesse, met als uitschieter de interesse voor de toekomst van het kind als onderwerp. Er bleek ook een deel interesse te zijn voor belangenbehartiging van ouders. Momenteel wordt onderzocht hoe dit aangepakt kan worden.

 

Contact

Wil je graag in contact komen met de ouderwerking en/of de school en verdere vragen stellen? Contacteer dan Danielle Meeus van de ouderwerking via meeusdanielle@gmail.com  of Lieve Van den Eynde via directie@mpi-demast.be