Raad van bestuur

De Raad van Bestuur wordt tweejaarlijks verkozen door de Algemene Vergadering van GO! ouders. De huidige Raad van Bestuur zetelt sinds maart 2019. De bestuurders kiezen onderling een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuurders:

Filip Giraldo (voorzitter)

Christof Leleu (ondervoorzitter)

Sofie Christiaens (secretaris)

Els Vermeulen (penningmeester en gemandateerde vanuit het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap)

Barbara De Groot

Willem De Wachter

Sonia Parent

André Van Humbeeck

Patricia Van Eekenrode (Afgevaardigde Coördinatieraad Algemeen Directeurs GO!)