De mening van ouders over onderwijskwaliteit

Kwaliteit in het onderwijs is een belangrijk thema dat frequent aan bod komt op de beleidsagenda, in de concrete schoolwerking, in de media enz. Dat het onderwijs kwaliteitsvol moet zijn staat uiteraard niet ter discussie, wat die kwaliteit dan precies inhoudt en hoe dit moet opgevolgd worden is daarentegen veel meer voorwerp van discussie. Bovendien wordt het begrip kwaliteit door verschillende mensen en groeperingen anders ingevuld.

De visie van ouders op onderwijskwaliteit wordt niet altijd meegenomen in het debat. Het is voor scholen bij het uittekenen van een kwaliteitsbeleid nochtans interessant om de visie en de prioriteiten van ouders te kennen.  Zo blijkt uit een bevraging van GO! ouders rond onderwijskwaliteit (2014) dat ouders eerder een leerlinggerichte school verkiezen. Hoewel het eindterm- en arbeidsmarktgericht werken uiteraard belangrijk is, vinden de ouders vooral dat een school de leerlingen moet  aanspreken op hun talenten en aandacht moet hebben voor het welbevinden. Zoals blijkt uit andere onderzoeken[1] is de houding van de leerkrachten en de directeur de belangrijkste kwaliteitsindicator volgens ouders.

Verder is het opmerkelijk dat ouders de manier waarop er met hen wordt gecommuniceerd ook als belangrijke kwaliteitsindicator zien. De verschillende wijzen waarop ze betrokken kunnen zijn op school maakt hier ook deel van uit. Dat betekent dat ze o.a. op basis hiervan oordelen of een school een goede school is. Ze bevragen hierbij vooral hun netwerk om kwaliteit te kunnen inschatten bij schoolkeuze. Nog meer redenen dus om in te zetten op ouderbetrokkenheid op school!

Er zijn ook een aantal indicatoren die volgens ouders géén kwaliteitsindicatoren zijn: huistaken, kostprijs van uitstappen enz. Verder geven wachtrijen bijvoorbeeld de perceptie dat de school kwaliteitsvol is, maar ook dat wordt ontkracht door de bevraagde ouders. Dat is wel opmerkelijk aangezien scholen soms net op deze thema’s inspelen om tegemoet te komen aan bepaalde vragen of verwachtingen van ouders.

Ouders zijn één van de partners in de school die bijvoorbeeld via de schoolraad hun mening kunnen geven over veel kwaliteitsgerelateerde thema’s. De hoge respons op de onlinebevraging van GO! ouders en de hoge opkomst van ouders bij de focusgroepgesprekken die we organiseerden, bevestigen dat ouders graag hun mening willen geven over onderwijskwaliteit. Nochtans geeft slechts minder dan een derde van de online bevraagde ouders aan dat hun mening al bevraagd is over de kwaliteit van de school waar hun kinderen naartoe gaan.  Er zijn een aantal thema’s waarover ouders aangeven dat ze wel hun mening kwijt willen: huistaken, schoolkosten, enz. Niet toevallig zijn het ook die thema’s die een grote impact hebben op de thuissituatie. GO! ouders pleit er voor om ouders hierover te betrekken en om– ieder vanuit zijn eigen expertise – samen na te denken

 

[1] o.a. COB 2012, Onderzoek naar onthaalbeleid op school