Standpunt Digitalisering in het onderwijs

De digitalisering in het onderwijs is al langer aan de gang. Informaticaklassen, Smartboards, smartschool, het gebruik van tablets, enz. Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe in de dagdagelijkse onderwijspraktijk de digitalisering doordringt.  Voor elk van deze ontwikkelingen worden zowel praktische, pedagogische, didactische en organisatorische argumenten pro en contra aangehaald.

De stem van de ouders dreigt in het hele debat wel eens verloren te gaan. Steeds regelmatiger komen ouders echter zelf ook in aanraking met de gevolgen hiervan, denk maar aan het groeiend aantal scholen waar ouders een login krijgen van Smartschool. GO! ouders is het erover eens dat Smartschool prioritair een leerplatform is en moet blijven en pas in beperktere mate een communicatiemiddel naar ouders. Ouders verlangen in eerste instantie een duidelijk persoonlijk aanspreekpunt op school.  Bovendien wordt met het geven van een login voor ouders ook verondersteld dat ouders in het bezit zijn van een computer en over de vaardigheden beschikken om dit platform te gebruiken. Voor ouders die wel regelmatig computer en internet gebruiken is dit uiteraard veel evidenter en efficiënter, hoewel het er voor hen ook nog bijkomt na een drukke werkdag voor de computer.                        
Als aanvullend communicatiemiddel heeft Smartschool zeker zijn waarde. Het is bijvoorbeeld een goed platform voor ouderwerkingen om hun communicatie te voeren naar school en naar de andere ouders. De beschermde omgeving waar informatie  te vinden en te versturen is, ervaren ouders zeker als positief. Ook voor gescheiden ouders kan Smartschool een voordeel bieden. Via het platform kunnen gescheiden ouders gemakkelijk geïnformeerd blijven in de periodes dat de kinderen niet bij hen verblijven. Smartschool kan dus niet de andere communicatiemiddelen vervangen,  is eerder een mooie aanvulling op de reeds bestaande communicatiemiddelen. Door op verschillende manieren te communiceren – zonder hierbij ouders te selecteren of stigmatiseren – verhogen namelijk de kansen om meer ouders te bereiken. En dat is precies de ideale voedingsbodem om een goede ouderbetrokkenheid te realiseren op school.

Naast de actieve betrokkenheid van ouders bij de digitalisering van het onderwijs, zijn er ook nog de projecten waarbij aan ouders financiële tussenkomsten worden gevraagd. GO! ouders gelooft in de pedagogisch-didactische keuzes die scholen maken met bv. tablets, maar vindt tegelijk wel dat ouders inspraak moeten hebben in het kostenplaatje. De gebruikelijke kanalen waarbij ouders hun stem kunnen laten horen zoals de schoolraad en de ouderwerking zijn perfect om dit debat op schoolniveau te voeren. Hiernaast adviseert GO! ouders om samen met de ouders van de school na te denken hoe dergelijke projecten voldoende kunnen integreren in de hele schoolwerking. Een geïntegreerd beleid kan er dan voor zorgen dat kosten voor kopieën, invulboek en enz. verminderen en dat er alternatieven worden voorzien voor wie het kostenplaatje te  sterk doorweegt (bv. huur van tablets of gemeenschappelijke aankoop van apps). Op die manier ziet GO! ouders mogelijkheden om – op termijn – kostenbeheersend te werken op school. En dat is een doel waar GO! ouders zich zeer graag voor inzet!