Standpunt huiswerk

Ouders stoten op drempels bij huiswerk

Geen enkel ander schools aspect heeft zoveel impact op het gezinsleven als de taken die mee naar huis worden gebracht. Dat huiswerk leeft bij ouders bewijst het grote aantal respondenten op de bevraging rond huiswerk van 2016.

Hoewel het merendeel van de ouders aangeeft huiswerk zinvol te vinden, dient dit toch aan enkele voorwaarden te voldoen. Huiswerk kan een handig hulpmiddel zijn bij het herhalen en inoefenen van reeds geziene leerstof of het automatiseren van bepaalde vaardigheden. Door het zelfstandig plannen van huiswerk mogelijk te maken, ontwikkelen kinderen en jongeren een attitude die in de toekomst nuttig kan zijn. Huiswerk mag hobby’s of het gezinsleven echter niet in de weg staan en kan best toegespitst zijn op de individuele leerling.

Wat GO! ouders zorgen baart is dat slechts 40% van de ouders aangeeft dat de school communiceert over het huiswerkbeleid. Dit terwijl huiswerk voor sommige ouders een extra manier is om betrokken te zijn bij de school; om inzicht te krijgen in wat hun kind leert. Ouders die de verwachtingen van de school niet kennen omtrent hun rol bij huiswerk weten niet hoe hun kind te ondersteunen. GO! ouders vindt dat ouders minstens geïnformeerd moeten worden over de gebruikte methodieken, over het doel van het huiswerk, hoe lang de kinderen eraan moeten werken, wat er van hen als ouders verwacht wordt, enz.  Hiernaast zijn ouders vragende partij om als ouder contact te kunnen opnemen met de leerkrachten als ze vragen of bezorgdheden hebben. Vaak willen ouders sneller reactie dan te wachten tot het eerstvolgende oudercontact.

Daarnaast geeft meer dan 2/3 van de ouders aan moeilijkheden te ervaren bij het helpen bij het huiswerk. Tijdsgebrek staat hierbij op nummer een. Diverse gezinssamenstellingen brengen andere problematieken met zich mee: kinderen van verschillende leeftijden, een drukke job, alleenstaand, enz. Huiswerk kan de druk op het gezinsleven sterk verhogen. Ouders geven aan dat goedbedoelde initiatieven zoals groepswerken en digitaal huiswerk het gezinsleven niet per definitie vergemakkelijken. Niet iedere ouder kan dezelfde ondersteuning bieden. Wanneer huiswerk of de hulp hierbij een kind belemmert in zijn of haar schoolloopbaan moet het huiswerkbeleid van een school in vraag durven gesteld worden. Het huiswerkbeleid vormt voor GO! ouders een belangrijke factor om mee te nemen in het gelijke onderwijskansendebat.